shot

shot
{ʃɔt}
I. 1. (pl без изменение) сачма, сачми
2. воен. гюлле (и сп.), оръдеен снаряд
to put the SHOT тласкам гюлле
3. изстрел, изстрелване, стрелба, прен. хаплива забележка
to fire a SHOT стрелям, давам изстрел
flying SHOT стрелба по движеща се цел
that it a SHOT at you това e камък в твоята градина
like a SHOT веднага, охотно
to be off like a SHOT тръгвам веднага, изхвръквам
4. cn. шут, удар (към целта), прен. опит (за отгатване и пр.)
it's your SHOT твой ред e
to have/take a SHOT at опитвам се да, правя опит да (и с ger)
to make a lucky SHOT отгатвам правилно (отговор и пр.)
to make a bad SHOT не отгатвам
SHOT in the dark догадка наслуки, просто догадка
5. воен. дължина (на изстрел), обсег, далекобойност
out of SHOT вън от обсега на оръжие
6. стрелец
dead SHOT отличен стрелец, стрелец, който винаги улучва
7. снимка, кино кадър
close SHOT едър план
8. хвърляне на мрежа, хвърлени мрежи (при морски риболов)
9. мин. взривна дупка, заряд, впръскване (в скала, руда)
10. инжекция, инжектиране (и на наркотик)
SHOT in the arm инжекция, прен. помощ, подпомагане, насърчение
to give someone /something a SHOT in the arm помагам на някого/на нещо (напр. промишленост) да се съвземе/възстанови
11. разг. глътка, чашка
12. sl. (важна) личност
big SHOT важна личност, голяма клечка
not a SHOT in the/in one's locker ни пукната пара
to call one's SHOT ам. казвам предварително как смятам да постъпя
to call the SHOTs ам. sl. командувам, контролирам
II. вж. shoot
III. 1. шанжан (за плат)
2. изпъстрен, примесен (with с) (и прен.)
hair SHOT with grey прошарена коса
SHOT through with wit примесен/пълен с остроумие
3. разг. изтощен, капнал, съсипан
4. sl. пиян
IV. n (дял от) сметка/разноски
to stand SHOT плащам сметката
* * *
{shъt} n 1. (pl без изменение) сачма, сачми; 2. воен. гюлле (и сп(2) {shъt} вж. shoot.{3} {shъt} a 1. шанжан (за плат); 2. изпъстрен, примесен (with с){4} {shъt} n (дял от) сметка/разноски; to stand shot плащам сметката
* * *
шут; стрелец; снимка; удар; гюле;
* * *
1. 1 sl. (важна) личност 2. 1 разг. глътка, чашка 3. big shot важна личност, голяма клечка 4. close shot едър план 5. cn. шут, удар (към целта), прен. опит (за отгатване и пр.) 6. dead shot отличен стрелец, стрелец, който винаги улучва 7. flying shot стрелба по движеща се цел 8. hair shot with grey прошарена коса 9. i. (pl без изменение) сачма, сачми 10. ii. вж. shoot 11. iii. шанжан (за плат) 12. it's your shot твой ред e 13. iv. n (дял от) сметка/разноски 14. like a shot веднага, охотно 15. not a shot in the/in one's locker ни пукната пара 16. out of shot вън от обсега на оръжие 17. shot in the arm инжекция, прен. помощ, подпомагане, насърчение 18. shot in the dark догадка наслуки, просто догадка 19. shot through with wit примесен/пълен с остроумие 20. sl. пиян 21. that it a shot at you това e камък в твоята градина 22. to be off like a shot тръгвам веднага, изхвръквам 23. to call one's shot ам. казвам предварително как смятам да постъпя 24. to call the shots ам. sl. командувам, контролирам 25. to fire a shot стрелям, давам изстрел 26. to give someone /something a shot in the arm помагам на някого/на нещо (напр. промишленост) да се съвземе/възстанови 27. to have/take a shot at опитвам се да, правя опит да (и с ger) 28. to make a bad shot не отгатвам 29. to make a lucky shot отгатвам правилно (отговор и пр.) 30. to put the shot тласкам гюлле 31. to stand shot плащам сметката 32. воен. гюлле (и сп.), оръдеен снаряд 33. воен. дължина (на изстрел), обсег, далекобойност 34. изпъстрен, примесен (with с) (и прен.) 35. изстрел, изстрелване, стрелба, прен. хаплива забележка 36. инжекция, инжектиране (и на наркотик) 37. мин. взривна дупка, заряд, впръскване (в скала, руда) 38. разг. изтощен, капнал, съсипан 39. снимка, кино кадър 40. стрелец 41. хвърляне на мрежа, хвърлени мрежи (при морски риболов)
* * *
shot[ʃɔt] I. n 1. изстрел; стрелба; прен. хаплива забележка; to fire a \shot стрелям; without firing a \shot без да пукне пушка; a flying \shot стрелба по движеща се цел; a (warning) \shot across the bow предупреждение; that is a \shot at you това е камък във вашата градина; like a \shot веднага, охотно; to call the \shots разг. командвам, разпореждам се; 2. удар (при някои игри): прен. опит (за улучване, отгатване); to give (s.th.) o.'s best \shot давам всичко от себе си за, полагам всички усилия за; to take a \shot at, have a \shot for (at) опитвам се, правя опит да; a \shot in the dark догадка, предположение; to make a \shot at a s.th. опитвам се да отгатна; a long \shot разг. 1) опит за случайно налучкване; 2) малка вероятност; далечна възможност; you made a bad \shot не позна; that's the \shot австр. разг. точно така! правилна постъпка! 3. стрелец; he is not much of a \shot той е доста слаб стрелец; 4. инжекция; a \shot in the arm 1) инжекция в ръката; 2) подкрепа; насърчение; окуражаване; 5. кино кадър; close \shot едър план; exterior \shots външни снимки; 6. разстояние (на изстрел), обсег на действие, далекобойност; 7. сп. шут (във футбола); to have a \shot at the goal шутирам; 8. (pl \shot, \shots) сачма; сачми (обикн. с определение); 9. гюлле (на топ), старинен оръдеен снаряд; only one \shot in the locker една единствена възможност, последен шанс; without a \shot in the locker sl без пукната пара; 10. сп. гюлле; 11. разг. глътка, чашка (ракия и под.); 12. разг.: a big \shot "важна клечка"; 13. мин. експлозив, взрив, избухване на минен заряд; 14. текст. главичарка; нитова щанца; 15. хвърляне на мрежа (при морски риболов); II. v 1. пълня (огнестрелно оръжие); 2. слагам тежест (на въдица и пр.); 3. троша, дробя (метал); III. shot adj шанжан, с променлив цвят (за плат); IV. shot pt, pp от shoot; to be (get) \shot of разг. отървам се от, виждам гърба на; V. shot n лична сметка (от обща консумация в кръчма); to pay o.'s \shot плащам своята част от сметката.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • shot pt, pp — shot n …   English expressions

 • Shot — Shot, n.; pl. {Shot}or {Shots}. [OE. shot, schot, AS. gesceot a missile; akin to D. schot a shot, shoot, G. schuss, geschoss a missile, Icel. skot a throwing, a javelin, and E. shoot, v.t. [root]159. See {Shoot}, and cf. {Shot} a share.] 1. The… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Shot — Shot, n.; pl. {Shot}or {Shots}. [OE. shot, schot, AS. gesceot a missile; akin to D. schot a shot, shoot, G. schuss, geschoss a missile, Icel. skot a throwing, a javelin, and E. shoot, v.t. [root]159. See {Shoot}, and cf. {Shot} a share.] 1. The… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • shot — Ⅰ. shot [1] ► NOUN 1) the firing of a gun or cannon. 2) a person with a specified level of ability in shooting: he was an excellent shot. 3) a hit, stroke, or kick of the ball in sports, in particular an attempt to score. 4) informal an attempt… …   English terms dictionary

 • shot — shot1 [shät] n. [ME < OE sceot < sceotan (akin to ON skot, Ger schuss): see SHOOT] 1. the act of shooting; discharge of a missile, esp. from a gun 2. a) the distance over which a missile travels b) range; reach; scope 3 …   English World dictionary

 • shot — (n.) O.E. scot, sceot an act of shooting, that which is discharged in shooting, from P.Gmc. *skutan (Cf. O.N. skutr, O.Fris. skete, M.Du. scote, Ger. Schuß a shot ), related to sceotan to shoot (see SHOOT (Cf. shoot)). Meaning …   Etymology dictionary

 • Shot — Shot, n. [AS. scot, sceot, fr. sce[ o]tan to shoot; akin to D. sschot, Icel. skot. [root]159. See {Scot} a share, {Shoot}, v. t., and cf. {Shot} a shooting.] A share or proportion; a reckoning; a scot. [1913 Webster] Here no shots are where all… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Shot — «Shot» Canción de The Rasmus álbum Hide from the Sun Publicación 30 de marzo de 2006 …   Wikipedia Español

 • shot of — Brit informal : no longer having someone or something that you do not want I m ready to get/be shot of [=rid of] this job. The band wants to be shot of its manager. • • • Main Entry: ↑shot …   Useful english dictionary

 • Shot — Shot, a. Woven in such a way as to produce an effect of variegation, of changeable tints, or of being figured; as, shot silks. See {Shoot}, v. t., 8. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Shot — Shot, v. t. [imp. & p. p. {Shotted}; p. pr. & vb. n. {Shotting}.] To load with shot, as a gun. Totten. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”